Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku definiuje komornika sądowego, mówiąc w artykule pierwszym, że jest on funkcjonariuszem publicznym. Zapis ten bez wątpienia podkreśla szczególną rangę, jaką ustawodawca przewidział dla tego podmiotu.

Na początku jednak warto przybliżyć drogę zawodową komornika sądowego. Po pierwsze zaś – powinien on ukończyć studia prawnicze i legitymować się tytułem magistra prawa. Studia magisterskie trwają pięć lat. Mogą to być również studia, które są uznane przez państwo polskie.

Po ukończeniu studiów, przyszły komornik sądowy odbywa aplikację w Gdańsku. Po jej odbyciu przeprowadza się egzamin oraz asesurę, która musi trwać co najmniej dwa lata. Jak zatem widać – dla ustawodawcy niezwykle ważne jest, by komornik został starannie wykształcony.

Poza merytorycznym przygotowaniem, które daje gwarancję wykształcenia solidnego komornika, istotne są także inne czynniki.

JAK ZOSTAĆ DOBRYM KOMORNIKIEM?

Z punktu widzenia cech osobowości ważne jest, by komornikiem został ktoś, kto posiada tak zwany – nieposzlakowany charakter. Idealnym kandydatem będzie zatem osoba, która jest szanowana w swoim środowisku, nie ma problemów emocjami, jest zrównoważona i moralna.

Nieskazitelny charakter to w społeczeństwie rzadkość. Z tego właśnie powodu bycie funkcjonariuszem publiczny to przywilej, ale też zobowiązanie. Podmiot wyróżniony przez ustawodawcę w ten sposób ma zagwarantowaną nietykalność cielesną. Jest to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę specyfikę pracy komornika. Jako egzekutor jest on często narażony na negatywne zachowania osób, które swoim działaniem doprowadziły do tego, by spotkać na swojej drodze komornika.

CO OZNACZA TERMIN: FUNKCJONARIUSZ PUUBLICZNY?

Ustawodawca wymienia zamkniętą listę podmiotów, które mogą wyróżnić się tym, że są funkcjonariuszami publicznymi. Jest to na przykład Prezydent, poseł, senator, czy też prokurator. Warto wiedzieć przy tym, że ustawodawca przewidział dodatkowo listę podmiotów, które korzystają z ochrony, jako przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Tu zaś wymienia się sołtysa, czy też pracowników Poczty Polskiej.

Ustawodawca podkreśla przy tym, że komornik sądowy nie jest urzędnikiem państwowym. Zwierzchnikiem komornika jest prezes sądu, który nadpruje jego pracę. Ma to bardzo istotny wymiar, bowiem zapobiega różnego rodzaju zjawiskom o charakterze niepożądanym. Warto wymienić tu na przykład takie sytuacje, kiedy to może zaistnieć podejrzenie przewlekłości postępowania. Prezes sądu będzie organem właściwym do zbadania tego, czy dochodzi do tego typu sytuacji.

Jak zatem widać – komornik sądowy to to solidnie zabezpieczony przez system prawny podmiot.